L1223 

  • กระเป๋าเอนกประสงค์
  • วัตถุดิบคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
  • สำหรับใส่หนังสือ  เอกสาร แฟ้มเอกสารขนาด A4 หรือใส่สิ่งของต่างๆตามต้องการ
  • ขนาด2x14.5x11.5 นิ้ว