อบรมหลักสูตร วินัยการทำงานและพฤติกรรมอันพึงประสงค์
จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (จังหวัดเพชรบูรณ์) วันที่ 15 กันยายน 2565
โครงสร้างเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเพชรบูรณ์

บรรยายโดย : อ.อดิศร ใจบุญ
(บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด)